Teatr Ziemi Rybnickiej
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja koncertów zespołów Oberschlesien i Zakopower

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rybnickie Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4222132, 4223235, faks 032 7395831.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja koncertów zespołów Oberschlesien i Zakopower.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Organizacja koncertów zespołów Oberschlesien i Zakopower podczas imprezy kulturalnej pn. Noc Świętojańska na estradzie w Parku Nad Nacyną w Rybniku przy ul. Rudzkiej w dniu 16 czerwca 2013 r. - koncert Oberschlesien ok. godz. 18,oo, Koncert Zakopower ok. godz. 20,00.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.20.00-1.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agencja Artystyczna Art Projekt Zuzanna Weiss, ul. Kolberga 10/3, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 106200,00
Oferta z najniższą ceną: 106200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 106200,00
Waluta: PLN.

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Na podstawie rozeznania rynku usług artystycznych pod kątem organizacji koncertów zespołów, które Zamawiający zaplanował w kalendarzu imprez instytucji wybrano Wykonawcę, który posiada prawa wyłączne managerów zespołów Oberschlesien i Zakopower do organizacji ich koncertów w wymaganym przez Zamawiającego terminie. Zamówienie udzielane jest w zakresie działalności artystycznej.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2016-02-08 Archiwizacja
2013-05-23 Alicja Klimek-Buszko Publikacja
Wyświetleń: 549