Teatr Ziemi Rybnickiej
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 2013/S 051-083107

PL-Rybnik: Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

2013/S 051-083107

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Rybnickie Centrum Kultury
ul. Saint Vallier 1
Punkt kontaktowy: Rybnickie Centrum Kultury
Osoba do kontaktów: Alicja Klimek-Buszko
44-200 Rybnik
POLSKA
Tel.: +48 324222132
E-mail: alicjaklimekbuszko@gmail.com
Faks: +48 324222132

 

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.rck.rybnik.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: samorządowa instytucja kultury

 

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Rekreacja, kultura i religia

 

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Organizacja koncertu Roda Stewarta.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 26: Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Rybnik

 

Kod NUTS PL227

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Organizacja koncertu gwiazdy światowego rocka Roda Stewarda na stadionie MOSiR w Rybniku w dniu 14.9.2013 r.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

92000000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

 

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Wartość: 1 013 008,13 PLN
Bez VAT

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D1)
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE

 

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: 
związanych z ochroną wyłącznych praw
Rybnickie Centrum Kultury w związku z rozpoczęciem procedury udzielenia zamówienia na usługę artystyczną - koncert Rodfa Stewarta, zaprosiło do negocjacji jednego Wykonawcę tj. firmę Prestige M. Kurzawa, J. Stefański, M. Pawlicki Spółkę jawną z siedzibą w Krzywosądowie nr 23, 63-322 Gołuchów, która posiada prawa wyłączne do reprezentacji Roda Stewarda udzielone przez managment Artysty.

 

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

 

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

 

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

RCK/AR/ 02/2013

 

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa: organizacja koncertu Roda Stewarta

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

7.3.2013

 

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

 

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Prestige M.Kurzawa J.Stefański M.Pawlicki Spółka jawna
Krzywosądów 23
63-322 Gołuchów
POLSKA
Adres internetowy: www.imprezyprestige.com

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 013 008,13 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 013 008,13 PLN
Bez VAT

 

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
00-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposob.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie przeslał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

 

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 11.3.2013

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2016-02-08 Archiwizacja
2013-03-14 Alicja Klimek-Buszko Publikacja
Wyświetleń: 701